DOSSIER

Vlaamse bedrijven veroveren de wereld

Export stimuleren, informatie verschaffen, zakendoen op andere markten gemakkelijker maken. Flanders Investment & Trade, kortweg FIT, speelt een cruciale rol in de export van Vlaamse bedrijven. Een relaas van mooie exportcijfers, uitdagingen en vooral de rol die voor FIT als overheidsagentschap weggelegd is.
• MICHAËL VANDAMME

Export

EXPORT Flanders Invest & Trade speelt een belangrijke rol. © BELGA IMAGE

UITVOER ALS VERDIENMODEL

In februari 2016 verscheen ‘Investing in Trade Promotion Generates Revenue’, een studie van de Universteit van Genève, in opdracht van het International Trade Center, een VN-agentschap. Investeren in exportpromotie loont, luidde de conclusie. En geen klein beetje. 1 euro inzetten in exportpromotie, zorgt op termijn voor 87 euro exportopbrengsten.

Bovendien is er een effect op de binnenlandse economie. Het onderzoek becijferde ook dat de stijging met 1 procent van het budget voor exportpromotie het bbp met 0,065 procent doet groeien. Uitgedrukt in geld komt dit neer op een return van 384 euro voor elke euro investering.

Hoe doet de Vlaamse export het? De vraag is simpel, het antwoord blijkt moeilijker. “De vraag kan niet eenduidig beantwoord worden”, zegt Dirk Van Steerteghem, afdelingshoofd Internationale Handel bij FIT.

“Er zijn de absolute cijfers van de Nationale Bank. Maar interessant wordt het pas wanneer we gaan vergelijken, te beginnen op Belgisch niveau. Weet u, toen ik begin jaren negentig een toespraak moest schrijven voor onze toenmalige directeur-generaal, drong die erop aan te vermelden dat Vlaanderen goed was voor 75 procent van de Belgische uitvoer. Ik had het daar wat moeilijk mee, omdat we toen nog niet aan dat cijfer zaten (glimlacht). Inmiddels komen we uit op zo’n 83 à 84 procent van de Belgische export. Vergelijken we internationaal, dan zetten we ook mooie resultaten neer. Toch moeten we voorzichtig blijven met cijfers. We hebben bijvoorbeeld wat marktaandeel verloren, maar dat geldt ook voor andere landen. De taart is voor iedereen groter geworden, maar het stuk dat China wegsnijdt is ook toegenomen.”

Dirk Van Steerteghem

DIRK VAN STEERTEGHEM
“De zaken worden complexer, we moeten ons aanpassen.”

Bedrijfsmatige benadering

FIT zorgt voor ‘exportondersteuning’, een term waarvan de eenvoud in schril contrast staat met de lading. Eigenlijk begint de verwarring al bij het statuut van FIT. “Technisch zijn we een overheidsorgaan en worden we gefinancierd met publieke middelen”, legt Van Steerteghem uit. “Toch beschikken we als extern verzelfstandigd agentschap met een eigen raad van bestuur over een behoorlijke autonomie. Dat onderscheidt ons enigszins van onze Brusselse en Waalse collega’s. Lange tijd was Brussels Export een onderdeel van een ministerie, inmiddels niet meer. AWEX heeft dan weer wat meer autonomie, maar wij spannen op dat vlak de kroon. Een van de grootste complimenten die we krijgen is dat de vele bedrijven in hun contacten met ons niks merken van onze overheidskarakter. We trachten zo bedrijfsmatig mogelijk te werken.”

“Dat merk je ook in de brede waaier diensten die we hebben. Het gaat van heel wat informatie op onze website, tot tools allerhande en natuurlijk ons internationaal netwerk. Basisinformatie proberen we zo veel mogelijk via onze site te verspreiden, de rest van onze diensten zijn meer maatwerk. We monitoren ook onze snelheid. Zo streven we voor een vraag aan een van onze buitenlandse kantoren naar een antwoord binnen de veertien dagen, wat doorgaans ook lukt.”

Noodzakelijk of luxe?

Het is misschien een wat gevoelige vraag, maar is hetgeen FIT aanbiedt een noodzaak, of hebben we het hier over een luxe, een dienstverlening die het voor de exporterende bedrijven allemaal wat makkelijker maakt? “De vraag is terecht hoor”, antwoordt Dirk Van Steerteghem. “De essentie van onze diensten is dat we de dingen voor bedrijven gemakkelijker maken. Maar ze moeten zelf hun producten aanprijzen en over contracten onderhandelen. Wij stellen kennis ter beschikking. We zijn dan ook met 96 kantoren op heel wat plaatsen aanwezig. Het prospecteren van markten is een tijdrovende bezigheid, en hiervan proberen we een zo groot mogelijk deel voor onze rekening te nemen. We leggen contacten en screenen die ook. Om u een heel concreet voorbeeld te geven: als we een handelsmissie organiseren, zorgen we ervoor dat de deelnemende bedrijven ter plekke ook potentiële partners ontmoeten.”

“Is onze tussenkomst noodzakelijk? In een aantal gevallen zeker, soms niet, maar dat is een eindeloze discussie. Interessanter is te weten waar we enkele jaren na het leggen van de eerste contacten staan. We namen ooit de proef op de som. Bedrijven die nog niet actief waren op een markt, contacteerden we twee jaar nadat ze op onze diensten een beroep hadden gedaan om die markt te betreden. We gingen na of ze op een structurele manier aanwezig waren, wat in heel wat gevallen zo was.”

“DE ESSENTIE VAN ONZE DIENSTEN IS DAT WE DE DINGEN VOOR BEDRIJVEN GEMAKKELIJKER MAKEN”

ALTERNATIEVEN VOOR HET POST-BREXIT-TIJDPERK

De brexit mag dan al een schoolvoorbeeld van een politieke disruptie zijn, voor bedrijven is het vooral een synoniem voor onzekerheid. Vrijwel onmiddellijk na het referendum werd het onderwerp een prioriteit voor FIT. “We hebben een meldpunt-brexit in het leven geroepen, daar kunnen bedrijven met al hun vragen terecht”, legt Dirk Van Steerteghem uit. “Vorig jaar organiseerden we ook een seminar over het onderwerp. Hiervoor werkten we samen met Deloitte, maar ook met de dienst Douane & Accijnzen. We ondersteunen ook beroepsfederaties in hun zoektocht naar nieuwe potentiële groeimarkten. Neem nu de voedingssector, daarvoor is het VK een belangrijke markt. Door onze expertise kunnen we nu al een rol spelen in het zoeken van alternatieven.”

“We mogen niet uit het oog verliezen dat het VK alleen al door zijn ligging een belangrijke afzetmarkt zal blijven”, pikt Gilles Suply van Voka in. “FIT kan beslist een belangrijke rol spelen in het bijstaan van bedrijven die enkel ervaring hebben met export binnen de EU. Exporteren naar een markt die plots niet meer binnen de Unie ligt, vergt een heel andere aanpak. De ervaring van FIT kan hier het verschil maken.”

EEN DOORSNEDE VAN DE VLAAMSE EXPORT

  • In 2016 exporteerde Vlaanderen ter waarde van 302,4miljard euro, een record. Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank van België.
  • De export groeide in 2016 met 1,47 procent. Dat is niet alleen beter dan het gemiddelde van de EU-28(-0,05%), maar ook hoger dan het
    resultaat van de buurlanden: Verenigd Koninkrijk
    (-10,76%), Frankrijk (-0,67%), Nederland (+0,20%) en Duitsland (+1,15%).

Top 20 Vlaamse exportmarkten 2017 (tot augustus)

  • Voor de eerste twee kwartalen van 2017 zat de Vlaamse export aan haar hoogste tussentijdse peil sinds 2002. De maanduitvoer van augustus haalde net de kaap van de 25miljard euro, 5,37 procent meer dan in diezelfde maand één jaar eerder.

Opvallend is de forse achteruitgang (meer dan 10 procent) van de uitvoer naar de VS. Christophe Verhaeghe, verantwoordelijke Kennisopbouw Internationaal Ondernemen bij FIT, zegt daarover: “Het verlies in de eerste negen maanden van 2017 zit bijna volledig bij de chemische/farmaceutische sector. Die is doorgaans goed voor 40 à 50 procent van de Vlaamse export naar de VS. Er zijn veel onderlinge handelsstromen tussen moeder- en dochterondernemingen. Uit ervaring weten we dat een grote levering tijdens het laatste kwartaal de jaarresultaten nog fel kan beïnvloeden.

Vlaamse sectorale uitvoer 2017 (tot augustus)

Nieuwe sectoren

© ISTOCK

Doelstellingen

“We werken voor alle bedrijven, ongeacht de sector”, legt Dirk Van Steerteghem uit. “In functie van de bedrijfsactiviteiten creëren we meerwaarde door kansen aan te reiken.”

“De coördinatie tussen FIT en allerhande sectororganisaties is erg belangrijk”, meent Gilles Suply, adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen bij de werkgeversorganisatie Voka. “Samen ontwikkelden we een versnelstrategie. Meer dan 150 Vlaamse bedrijven, middenveldpartners, kennisinstellingen en overheidsactoren worden regelmatig samengebracht om te praten over pertinente vragen. Hoe willen we Vlaanderen internationaal beter op de markt plaatsen? Wat hebben de bedrijven het meest nodig? En hoe kunnen actoren in Vlaanderen nog beter samenwerken? Dat werpt nu zeker al zijn vruchten af.”

FIT stuurt de bedrijven ook. “Ons principe is dat bedrijven die nog niet exporteren gestimuleerd worden om dat wel te doen, terwijl zij die het wel doen aangemoedigd worden hun actieradius te verruimen. Onze export verhogen is ons doel. Om dat te bereiken worden ons verschillende key performance indicators (KPI) opgelegd. Die gaan over het aantal acties dat we ondernemen, beursdeelnames, trefdagen in het buitenland, noem maar op. Een aantal van die KPI’s hebben betrekking op groeimarkten. Zo zijn we verplicht een kwart van onze activiteiten op die markten te richten. Op die manier trachten we bedrijven te oriënteren naar de plaatsen waar de groei sneller loopt dan in Europa.”

De ondernemers beseffen de noodzaak om zich op buitenlandse markten te richten. “We zijn een klein land en hebben dus per definitie een bescheiden markt, daarom is uitvoer zo belangrijk”, benadrukt Gilles Suply. “In die zin heeft een organisatie als FIT in eerste instantie een sensibiliserende rol. Daarop bouwt de praktische begeleiding dan verder. Signalering van handelsbelemmeringen aan beleidsmakers is een volwaardig deel van deze ondersteunende rol. Tussen het idee van een eenheidsmarkt en de praktijk gaapt vaak nog een grote kloof. Neem bijvoorbeeld de Franse wet-Macron, die bedoeld was om sociale dumping tegen te gaan. Heel wat bedrijven uit West-Vlaanderen die op de Franse markt actief zijn, hebben daar nefaste gevolgen van ondervonden. Normaal gezien zal ze aangepast worden, maar alert observeren en signaleren aan onze beleidsmakers behoort evenzeer tot het takenpakket van FIT.”

Nieuwe sectoren

Waar ziet Dirk Van Steerteghem de zwaartepunten van het FIT van morgen liggen? “Doorheen de jaren werden de dingen complexer, daaraan moeten we ons aanpassen”, stelt hij. “Aanvankelijk werkten we vaak met bedrijven die je als pure producenten kon bestempelen. Er werden goederen gefabriceerd die vervolgens verkocht werden, in binnen- en buitenland. Stilaan kwamen daar ook diensten bij. Ook in creatieve sectoren ging wat bewegen. Punt is dat verschillende dingen vandaag door mekaar lopen. Zaken worden ergens ontworpen, elders geproduceerd, op nog een andere plek bevindt zich de service, enzovoort. Dat de productie weggetrokken is, betekent niet dat hier geen toegevoegde waarde kan worden gecreëerd.

Je merkt een enorme opgang van enkele snelgroeiende bedrijven, bijvoorbeeld in de IT-sector. Fintech, the internet of things, industrie 4.0, daar beginnen we stilaan op in te zetten en dat moeten we in de toekomst nog meer doen. Onlangs namen we deel aan een beurs over de smart city. Op zo’n plek heb je de interessante link tussen bedrijven en de overheden. Dat is iets waar ik meer op zou willen inzetten. En als het even kan: een mooie uitbreiding van ons buitenlands netwerk, meer kantoren en meer mensen (lacht).”